Se adresse

Vedtægter

Vedtægter for Helsingør Seniorgolf

 1. Klubbens navn er Helsingør Seniorgolf med hjemsted i Helsingør Golf Club (HGC).

2. Foreningens formål er at samle M/K seniorer i HGC til ugentlige golfmatcher og efter medlemmernes ønsker til andre sociale aktiviteter. Spilledag er mandage i sommer- og vintersæsonen. Endvidere skal der arrangeres minimum 1 match mod 1 anden seniorklub. 

3. Som medlem kan optages de af HGC’s medlemmer, der er fyldt 60 år, eller hvor den ældste i et parforhold er fyldt 60 år. Bestyrelsen bemyndiges til at fastsætte en handicapbegrænsning. (aktuelt er grænsen hcp. 40)

4. Indskud/kontingent fastsættes hvert år af generalforsamlingen.

5. Generalforsamling afholdes hvert år i foråret (marts/april). Indkaldelse vil foregå på mail med mindst 4 ugers varsel. Dagsorden for generalforsamlingen skal omfatte følgende punkter:
1. Valg af dirigent 
2. Formandens beretning
3. Regnskab til gennemsyn og godkendelse
4. Fastsættelse af indskud/kontingent
5. Forslag fra medlemmer og bestyrelse
6. Valg af bestyrelses medlemmer
7. Valg af suppleant til bestyrelsen
8. Valg af revisor og revisor suppleant
9. Eventuelt

6. Generalforsamlingen er altid beslutningsdygtig uanset deltagerantal. Afgørelser træffes ved simpelt flertal, dette gælder også vedtægtsændringer samt ophævelse af foreningen. Ved ophævelse tilfalder eventuel formue HGC’s juniorafdeling. Stemmeret kan ikke udøves i henhold til skriftlig fuldmagt.

7. Forslag der ønskes optaget på dagsordenen skal være bestyrelsen i hænde senest 3 uger før generalforsamlingen. Forslag fra bestyrelsen eller medlemmer, der skal behandles på general-forsamlingen, skal være kommet til medlemmernes kendskab senest 2 uger før generalforsamlingen.

8. Bestyrelsen har max. 8 medlemmer og disse vælges for 2 år ad gangen. Suppleant til bestyrelsen vælges for 1 år. Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, kasserer, sekretær, matchledere, resultatleder samt en aktivitetsleder. 
Bestyrelsesmedlemmerne kan inddrage medlemmerne i udvalg inden for de enkelte områder.

9. Foreningens regnskabsår er 1/1 – 31/12
Regnskabet revideres af en af foreningen valgt revisor.

10. Revisor vælges for 2 år ad gangen, revisor suppleant for 1 år.

Vedtaget på stiftende generalforsamling den 21. marts 2011.
Valg af suppleant til bestyrelsen tilføjet som vedtaget på generalforsamlingen 17. april 2023
Helsingør Golf Club
Gl. Hellebækvej 73
DK - 3000 Helsingør
Tlf.: +45 4921 2970
CVR: 57033215
Klubkontoret
   
Administrator log ind
Helsingør Golf Club | Gl. Hellebækvej 73 | 3000 Helsingør | Tlf.: 4921 2970