Se adresse

Turneringsbetingelser

Betaling for greenfee sker ved bestilling af starttid – afbestiller du fra senest 12 timer inden din starttid, refunderes hele beløbet uanset årsagen til afbestillingen. Hvis hele, eller størstedelen af runden bliver afbrudt pga regn/vejrlig, får du en greenfee-voucher til en runde en anden dag hvor vejret er bedre! Ved afbestilling ring 49 21 29 70.

Generelle tuneringsbetingelser i Helsingør Golf Club

Nærværende ”Generelle Turneringsbetingelser” udgør – sammen med turneringsbetingelserne for de enkelte turneringer – det umiddelbare bestemmelsesgrundlag for klubturneringer (dvs. turneringer, der arrangeres af turneringsudvalget) i Helsingør Golf Club. Spillet afvikles desuden efter de af R&A Rules Limited udgivne regler samt de til enhver tid gældende Lokale Regler. 
Andre udvalg eller grupperinger (begynderudvalg, juniorudvalg, damedag, herredag m.fl.) opfordres til i størst muligt omfang at anvende de ”Generelle Turneringsbetingelser” i forbindelse med egne turneringer.

Turneringsudvalget forbeholder sig ret til at ændre i gældende turneringsprogram.
Bestyrelsen i HGC har besluttet at "Alle medlemmer og gæster som ikke har et EGA handicap er meget velkommen til at deltage i klubbens matcher/turneringer, men kan ikke indgå i matchens/turneringens præmieuddeling (kan ikke modtage præmier), selvom der er betalt matchfee".

Medlemmer der er i kontingentrestance kan ikke deltage. Der kan i de enkelte turneringers betingelser fastsættes en deltagerbegrænsning, hvad angår spillernes antal, køn, alder eller handicap. I klubmesterskaber er der ingen aldersbegrænsning, men det forudsættes, at medlemmet har Helsingør Golf Club som hjemmeklub.
I en handicap-turnering, der spilles over flere runder, foretages der ikke handicap-regulering mellem de enkelte runder. Spillerens handicap i den første runde anvendes i alle turneringens runder.
Golfscooter er tilladt for deltagere, som i forvejen har bestyrelsens tilladelse til at anvende disse. Spillere, der ikke har klubbens særlige tilladelse til at anvende persontransporterende køretøjer, må ikke lade sig transportere af sådanne køretøjer under deltagelsen i klubturneringer. Overtrædelse medfører diskvalifikation.
For alt spil på denne bane, m.v.), må en spiller skaffe sig oplysning om afstand ved at bruge et instrument, der alene måler afstand. Hvis en spiller, under en fastsat runde, bruger en afstandsmåler, der er beregnet til at angive eller måle andre forhold, der kan påvirke hans spil (f.eks. hældning, vindhastighed, temperatur m.v.), er dette i strid med Regel 14-3, og spilleren bliver diskvalificeret, uanset at spilleren i virkeligheden ikke har anvendt nogle af disse yderligere funktioner."
Ved turneringer med løbende start lukkes 1. teested 3 starttider før 1. start og 3 starttider efter sidste start. Perioderne for lukning kan udvides i særlige turneringer, f.eks. DGU-turneringer, klubmesterskaber mv. Ved Gunstart skal spillere der måtte befinde sig på banen forlade denne senest 10 min. før gunstart. 
Ved tidsbestilling i Golfbox gøres opmærksom på sådanne udvidede lukninger.
Der udpeges en ansvarlig turneringsleder samt en eller flere assisterende hjælpere til de enkelte klubturneringer.
Turneringsbetingelserne og tilmelding frigives senest 6 uger før turneringen på Golfbox; særlige turneringer også ved opslag i klubben. Tilmeldingsfristen er normalt kl. 23:59 ugedagen før turneringen. Startliste bekendtgøres senest 3 dage før turneringsdagen på Golfbox og ved opslag ved matchkontoret i klubhuset.
Regler for afbud: Se under afbud.
Modtages afbud, indsættes om muligt spillere fra reserveliste.
Turneringsfee er kr. 100,- pr. spiller. Beløbets størrelse kan afvige herfra, hvilket i så fald vil fremgå af turneringsbetingelserne. Beløbet opkræves i de fleste turneringer via Golfbox. Medlemmer uden betalingskort skal henvende sig til kontoret. Normalt bruges 60-70% af det samlede turneringsfee til præmier, hvis ingen sponsor er. Hvis der er sponsor, bruges hele sponsorbeløbet på præmier. En større matchfee procent kan i såfald anvendes til dækning af andre ikke sponsorerede turneringer samt kommitetsudgifter.
Er du nødsaget til at melde afbud til en turnering skal du:

Før tilmeldingsfristens udløb:
Gå ind via GoldBox og slette din tilmelding - turneringsfee m.v. returneres.

Efter tilmeldingsfristens udløb:
Meddele dette via mail til hgc.turnering@gmail.com. Turneringsfee refunderes ikke, men har du betalt greenfee refunderes dette.

Evt. tilbagebetaling af turnerings- og greenfee sker i ugen efter turneringen.
 
De enkelte turneringers betingelser fastlægges i overvejende grad af turneringsudvalget forud for sæsonstarten. De ansvarlige turneringsledere kan dog i sæsonens løb tilpasse betingelserne efter behov, såfremt tilpasningerne er i overensstemmelse med de ”Generelle Turneringsbetingelser”. De ”Generelle Turneringsbetingelser” er gældende i forhold, der ikke er dækket af de specifikke turneringsbetingelser.
Spillerens handicap er ved udlevering af scorekort på turneringsdagen bestemmende for, hvilken turnerings-/præmierække, der deltages i.

Klubbens vejledende turneringsrækker.    

A-rækken: Hcp.: under 12,4
B-rækken: Hcp.: 12,5 - 20,4
C-rækken: Hcp.: 20,5 - 36,0
D-rækken: Hcp.: 37 – 54 
Flere turneringsrækker kan slås sammen, hvis den ansvarlige turneringsleder skønner, at der ikke er tilmeldt tilstrækkeligt antal spillere til at afvikle rækkerne enkeltvis. Såfremt den ansvarlige turneringsleder skønner, at der er for få deltagere til en sportslig forsvarlig gennemførelse af en turnering, kan han/hun vælge at aflyse turneringen. Dette meddeles via Golfbox og ved opslag i klubhuset på samme tid, som startlisten skulle have været offentliggjort. Evt. forudbetalt turneringsfee tilbagebetales.

Afbud skal meddeles til den ansvarlige turneringsleder. Se turneringsbetingelserne for den enkelte turnering for yderligere info. Turneringsfee tilbagebetales ikke ved afbud efter offentliggørelse af startlister. 
Spilleren skal starte på det af komiteen angivne tidspunkt.
Hvis spilleren ankommer på startstedet spilleklar, indenfor 5 min. efter sin starttid, er straffen "tab af hul/2 straffeslag".
Ellers er straffen for brud af regel 6-3 diskvalifikation.
Når turneringsledelsen har suspenderet spil på grund af en farlig situation, må spillerne ikke genoptage spillet, før turneringsledelsen har givet ordre til, at spillet genoptages. Hvis de er i færd med at spille et hul, skal de afbryde spillet øjeblikkeligt. Spilleren skal markere og løfte sin bold, jfr. regel 6-8c, og straks begive sig til klubhuset. Hvis en spiller undlader at afbryde spillet øjeblikkeligt, diskvalificeres spilleren, medmindre omstændighederne berettiger til at ophæve denne straf i overensstemmelse med Regel 33-7. 
Signalet til, at spillet suspenderes på grund af en farlig situation, vil være en lang hyletone fra horn som vil blive gentaget to gange. Signalet til genoptagelse af spillet vil være tre korte hyletone som gentages. Se desuden opslaget i klubben ved matchkontoret.
Normal spilletid i turneringer over 18 huller bør afvikles på 4¼ time for en 4-bold ved løbende start, og 4½ time ved en fuld belagt gunstart. Er der ca. 50 spillere skal en omvendt gunstart anvendes.
For klubmesterskaber og andre særlige turneringer gælder specielt, idet der henvises til Golf-reglernes § 6-7, at et hold skal holde sin position i forhold til det foranspillende hold, således at start-intervallet ikke ændres væsentligt, samt overholde den opstillede maksimale tidsplan for en runde på banen.

Ved første væsentlige afvigelse gives der advarsel til holdet og systematisk tidtagning kan iværksættes. En spiller må efter given advarsel maksimalt anvende 45 sekunder til et slag - udregnet fra det tidspunkt, hvor spilleren har mulighed for at slå. Såfremt en spiller i samme runde derefter forårsager utilbørlig forsinkelse, tildeles straf i følgende rækkefølge:
1. gang: Et strafslag
2. gang: To strafslag
3. gang: Diskvalifikation 
Forinden scorekort afleveres, skal spilleren, i såvel stableford som slagspil turneringer, sikre sig at det korrekte antal slag er udfyldt. Det er hullernes score som er det tællende resultat i tilfælde af fejl i totalscoren.
I tilfælde af lige resultat afgøres placeringen således: 
HULSPIL: Sudden Death Play Off. 
SLAGSPIL (scratch): Jf. de opstillede specifikke turneringsbetingelser. 
SLAGSPIL (handicap): Laveste nettoscore på sidste 18/9/6/3/1 huller. Hvis stadig lige, lodtrækning. Nettoscoren beregnes med én decimal med normal afrunding. 
STABLEFORD: Højeste antal stableford-point på sidste 18/9/6/3/1 huller. Hvis stadig lige, lodtrækning. 
Ved samtidig start på flere huller (gunstart) vælges enten sidste 9/6/3/1 lige eller ulige. Dette for at udjævne spillernes forskellige starthuller.
Omspil er at betragte som en ny runde. De implicerede spillere får derfor ”spillehandicap” som i runden forud. Hvis omspillet spilles over færre end 18 huller, gives en tilsvarende brøkdel af ”spillehandicap”, f.eks. 1/6 ved omspil over 3 huller (≥0,5 forhøjes til nærmeste hele tal). 
Der uddeles normalt " classen præmie pr. 8 deltagende spillere. Præmiernes størrelse fastsættes jf. vejledende regler i DGU’s ”Håndbog for Turneringsledere”. 1. præmierne skal være ens for alle rækker uanset deltagerantal. De præmier, der udleveres kan ikke byttes af turneringslederen. Præmier, der indeholder vin eller spiritus, må ikke udleveres til spillere under 18 år. I sådanne tilfælde skal præmierne ændres til gavekort eller anden præmie. Spillerne skal være tilstede for at modtage en præmie. Turneringsudvalget afgør om ikke udleverede præmier skal gå til klappepræmie eller tilfalde klubben. 
Der kan kun sættes banerekord i de turneringer, der jf. klubbens turneringskalender eller på anden måde er godkendt af klubben. Desuden skal turneringen spilles efter slagspils-reglerne, som en normal runde fra ordinære teesteder til ordinære greens og uden anvendelse af lejeforbedring. Der kan sættes følgende forskellige banerekorder: Herrer professionelle (59 teested), damer professionelle (51 teested), herrer amatører (59 teested), herrer amatører (56 teested), damer amatører (51 teested) og damer amatører (48 tee). Banerekord anerkendes ikke, hvis spilleren har pådraget sig diskvalifikationsstraf i forbindelse med den pågældende runde.
I turneringer, hvor der konkurreres om ”nærmest flaget”, er det et krav, at bolden er på green. Der måles fra nærmeste hulkant til det punkt på bolden, som er nærmest hullet. Afstanden måles langs jordoverfladen, uanset boldens leje. For at undgå strafslag må udmålingen først finde sted efter at bolden er holet ud.
Anerkendelse af Hole-in-One kræver: 
  • at slaget finder sted under normalt spil af en runde, som dog ikke behøver at fuldføres 
  • at der spilles med en medspiller eller markør, eller at slaget overværes af et vidne 
  • at slaget er det første slag på hullet 
  • at slaget er slået fra et af de ordinære tee-steder til den ordinære green 
  • at der afleveres korrekt udfyldt scorekort for runden (eller den spillede del af runden), herunder underskrift af spiller og markør eller påtegnet af vidne. 
Helsingør Golf Club
Gl. Hellebækvej 73
DK - 3000 Helsingør
Tlf.: +45 4921 2970
CVR: 57033215
Klubkontoret
   
Administrator log ind
Helsingør Golf Club | Gl. Hellebækvej 73 | 3000 Helsingør | Tlf.: 4921 2970