Se adresse

Vedtægter

Pkt. 1 Foreningen navn er ”HOLGER´S DRENGE” med hjemsted i Helsingør Golf Club.
 
Pkt. 2   Foreningens formål er at samle medlemmer af ”HOLGER´S DRENGE” til ugentlige golfmatcher og socialt samvær. Spilledag er torsdag.
 
Pkt. 3 Som medlem kan optages alle mandlige medlemmer af HGC, som er fyldt 18 år og som har et handicapindex på max 40. Medlemskab er først gældende når indbetaling af sæsonens kontingent er modtaget. Nye medlemmer kan tilmelde sig i HGC Sekretariat eller hos HD´s bestyrelse.
Der ydes ikke rabat til medlemmer, som bliver optaget i løbet af sæsonen.
 
Pkt. 4 Der spilles fra april til september i henhold til fastlagt matchprogram. 
Der spilles i 3 rækker efter hancipindex. 

Der spilles i henhold til golfreglerne. Man skal tilmelde sig til matchen på GOLFBOX.
Er man ikke tilmeldt deltager man ikke i matchen. Tilsidesættelse af golfreglerne kan medføre at man idømmes karantæne i HOLGERS DRENGE, og der indberettes til HGC's bestyrelse.

Spilleform i henhold matchprogrammet.

Der kan spilles hele dagen, men mellem kl. 09.10-09.54 inklusiv og kl. 15.00-16.39 inklusiv  er banen reserveret ”HOLGER´S DRENGE”. Tider bestilles på golfbox. Der spilles fortrinsvis 4-bolde.

Det er tilladt at have en gæst med til herredage og gæsten betaler kr. 50:- i matchfee og deltager i præmierækken. DER SKAL ALTID BETALES GREENFEE til HGC for gæsten

Pkt. 5  Kontingent fastsættes af bestyrelsen for et år ad gangen og kontingent anvendes i henhold til nedenstående fordeling:

Ca. 60% anvendes til præmier

Ca. 30% anvendes til fælles arrangementer (udflugter m.m.)

Ca. 10% anvendes til administration

Herreklubben skal i princip ikke give overskud.

Pkt. 6   Præmier:
For at få tildelt sin præmie så skal man være tilstede ved præmieoverrækkelsen.
Er man forhindret, skal matchledelsen være bekendt med navngiven substitut ellers bortfalder sponsorpræmien.

PRÆMIEOVERRÆKKELSE FINDER STED SÅVIDT MULIGT DEN SIDSTE TORSDAG I HVER MÅNED – DOG IKKE I APRIL OG JULI MÅNED

Der er præmie til de samlede rækkevindere samt Årets Holger, og disse uddeles den sidste spilledag i forbindelse med fællesspisning.

Pkt. 7 Bestyrelsen består af max. 6 personer og den ene halvdel er på valg i de ulige år og den anden halvdel er på valg de lige år.
Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand og kasserer. Listen over bestyrelses-medlemmer er ophængt i omklædningsrummet, samt på klubbens hjemmeside.
 
Pkt. 8 Generalforsamling afholdes inden den 15/12 og indkaldelse med 2 ugers varsel.
 
Pkt. 9 Generalforsamlingen er altid beslutningsdygtig uanset deltagerantal. Afgørelser træffes ved simpelt flertal også ophævelse af foreningen. I forbindelse med ophævelse skal der træffes bestemmelse om anvendelse af eventuel kassebeholdning. Stemmeret kan ikke udøves i henhold til skriftlig fuldmagt.
 
Pkt. 10 Forslag der ønskes optaget på dagsordenen skal være bestyrelsen i hænde senest 1 uge før generalforsamlingen. Forslag fra bestyrelsen eller medlemmer, der skal behandles på generalforsamlingen skal være kommet til medlemmernes kendskab senest 4 dage før generalforsamlingen
 
Pkt. 11 Meddelelser, fra HOLGERS DRENGE som udsendes på mail, betragtes som værende kommet til medlemmernes kendskab.
Helsingør Golf Club
Gl. Hellebækvej 73
DK - 3000 Helsingør
Tlf.: +45 4921 2970
CVR: 57033215
Klubkontoret
   
Administrator log ind
Helsingør Golf Club | Gl. Hellebækvej 73 | 3000 Helsingør | Tlf.: 4921 2970