Se adresse

Vedtægter

Vedtægter  3. April 2017

1. Foreningens navn ”OPHELIA” (grundlagt 1971) med hjemsted i Helsingør Golf Club. 

2. Foreningens formål er at samle medlemmer af ”OPHELIA” til ugentlige golfmatcher  og socialt samvær.    Spilledag er onsdag. 

3. Som medlem kan optages alle kvindelige medlemmer af HGC, som er fyldt 21 år og har et handicap index på max. 40. 

4. Der spilles fra april til september i henhold til fastlagt matchprogram.  Præmierne uddeles i 2 lige store grupper efter handicapinddeling. 

5. Kontingent fastsættes af bestyrelsen for et år ad gangen. 

6. Præmier: Der er faste præmier hver onsdag som foreningen betaler.  Præmier kan kun vindes af medlemmer af Ophelia, der er tilmeldt turneringslisten.

7. Bestyrelsen har max. 8 medlemmer og disse vælges for 3 år ad gangen. 

    Anden valgperiode er på 2 år.

    Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand og kasserer.

    "OPHELIA" tegnes i forening af formand og kasserer.

    Bestyrelsesmedlemmernes navne forefindes på Ophelia’s hjemmeside    

8. Generalforsamling afholdes i forbindelse med informationsmødet i foråret.  Indkaldelse vil foregå på mail samt opslag på Ophelia’s hjemmeside  med mindst 3 ugers varsel. 


     Dagsorden for generalforsamlingen skal omfatte følgende punkter:

               1. Valg af dirigent     

                2. Formandens beretning

                3. Regnskab til gennemsyn og godkendelse

                4. Fastsættelse af kontingent

                5. Forslag fra medlemmer og bestyrelse

                6. Valg af bestyrelses medlemmer

                7. Valg af revisor og revisor suppleant

                8. Eventuelt

 9.  Generalforsamlingen er altid beslutningsdygtig uanset deltagerantal.

      Afgørelser træffes ved simpelt flertal, dette gælder også vedtægtsændringer samt ophævelse af foreningen.

      Stemmeret kan  ikke udøves i henhold til skriftlig fuldmagt. 

10. Forslag der ønskes optaget på dagsordenen skal være bestyrelsen i hænde senest 2 uger før generalforsamlingen.

      Forslag fra bestyrelsen eller medlemmer der skal behandles på generalforsamlingen, skal være kommet til medlemmernes kendskab senest 8 dage før           generalforsamlingen. 

11. Meddelelser fra foreningen, som fremgår af Ophelia’s hjemmeside betragtes som værende  kommet til medlemmernes kendskab 

12. Foreningens regnskabsår er 1/1 – 31/12.

      Regnskabet revideres af en af foreningen valgt revisor.
 

13. Revisor vælges for 2 år ad gangen, revisor suppleant for 1 år.      

      Dato: 19.4.2001.   Rev. dato: 5.12.2001, 1.12.2004, 5.4.2006, 1.4.2009, 14.4.2010, 11.4.2012, 6.4.2016,10.4.2017

     Opdateret 10.04.2017, 15.06.2023
Helsingør Golf Club
Gl. Hellebækvej 73
DK - 3000 Helsingør
Tlf.: +45 4921 2970
CVR: 57033215
Klubkontoret
   
Administrator log ind
Helsingør Golf Club | Gl. Hellebækvej 73 | 3000 Helsingør | Tlf.: 4921 2970