Se adresse

Disciplinærudvalg

Disciplinærudvalg i Helsingør Golf Club


Udvalgets arbejdsopgaver

Baggrund:
Et medlems / greenfeespillers dårlige opførsel eller egentlige overtrædelse af en Golf Club ordensregler / etiketteregler, kan ind i mellem medføre konflikter i klubberne, som der må handles på fra klubbernes side. DGU (Dansk Golf Union) anbefaler derfor, at golfklubberne nedsætter et egentligt disciplinærudvalg. HGCs bestyrelse har besluttet, at følge denne anbefaling og har derfor etableret sit eget disciplinærudvalg. Udvalget refererer til forretningsudvalget om afgørelser i sager der evt. måtte opstå.
 
Formål:
Fra praksis i DGUs Amatør- og Ordensudvalg kan nævnes disciplinærsager om at slå for tæt på den foran-gående bold, skænderier på eller uden for banen, egentlig voldelig adfærd, nedsættende ydtringer og lignende. I nogle tilfælde kan konflikter løses uformelt ved hjælp af mægling ved bestyrelsens eller en kontaktpersons mellemkomst, men hvis dette ikke lader sig gøre, kan HGC være nødt til at indlede en egentlig disciplinærsag mod medlemmet / greenfeespiller. Det er til dette formål, at bestyrelsen har nedsat sit eget disciplinærudvalg.

Udvalgets arbejde:
Oftest bliver en sag indledt med, at udvalget modtager en klage el. anmeldelse over et medlem / greenfeespiller, som påstås at have brudt reglerne. Hvis sagen egner sig til det, vil udvalget allerførst forsøge at mægle mellem anmelder og den indklagede. Her er udvalgets rolle at lede dialogen og inspirere til løsning af konflikten. Formålet er, at parterne bringes sammen og at konflikten løses. Udvalget fører skriftlige notater (referat), hvis sagen senere ekskalerer.
Hvis sagen iflg. udvalget ikke egner sig til mægling, indledes der en disciplinærsag mod pågældende der beskyldes for at have overtrådt HGCs regler. Medlemmet orienteres om hvad vedkommende beskyldes for, og får lejlighed til at kommentere dette. Udvalget sørger for at få sagen belyst og afgør derefter, hvorvidt medlemmet har udvist en adfærd, som skal medføre en sanktion.
Afgørelsen indeholder beskrivelse af de faktiske omstændigheder som lægges til grund; en henvisning til hvilke regler der anses for overtrådt og en begrundelse for den trufne afgørelse.
Udvalget kan tildele en skriftlig advarsel, men har også mulighed for i grove tilfælde at vælge andre sanktioner såsom karantæne fra anlægget / banen /driving range, fratagelse af andre medlemsrettigheder og lignende i kortere eller længere tidsrum.
Medlemmet vil blive gjort bekendt med ankemulighederne i DGUs Amatør- og Ordensudvalg, herunder fristen for at anke.
 
Udvalgsmedlemmer:
Ann Schjødt (forkvinde f. udvalget)
Flemming Hansen
Hans Bæk Nielsen
Michael Friis Sundstrup

Kontakt:
 
 
Ovenstående er fremlagt i HGCs bestyrelse den 5. oktober 2021 og godkendt.

Ann Schjødt
Udvalgsforkvinde

Flemming Hansen
 
Hans Bæk Nielsen
Michael Friis Sundstrup
Helsingør Golf Club
Gl. Hellebækvej 73
DK - 3000 Helsingør
Tlf.: +45 4921 2970
CVR: 57033215
Klubkontoret
   
Administrator log ind
Helsingør Golf Club | Gl. Hellebækvej 73 | 3000 Helsingør | Tlf.: 4921 2970