Oplysninger om kontingent satser mm.

Kontingent satser

HGC opkræver kontingent halvårsvis, hvilket betyder, at halvdelen af årskontingentet forfalder til betaling den 1. januar og den anden halvdel den 1. juli.
Kontingent satser 2017 er følgende:

Senior fra det 25 tyvende år, kontingent incl. frie bolde og
byggefond kontingent.

7380.00 kr.

Hverdagsmedlemskab, kontingent giver ret til spil på hverdage, og i weekenden til gæste greenfee.

  5400.00 kr.
Unge under uddannelse, som overgår til senior, forbliver yngre ved fremvisning af studiekort.

Yngre fra det 22 tyvende år, kontingent incl. frie bolde og
byggefold kontingent

3590.00 kr.

Ynglinge fra det 19 år kontingent incl. frie bolde og

byggefond kontingent

3590.00 kr.
Junior kontingent incl. frie bolde og byggefond kontingent 2740.00 kr.

Medlemskab på par 3 banen, gælder også passive med spilleret

på par 3.

2140.00 kr.
Passive på stor bane 1380.00 kr.

HGC opfordrer alle medlemmer til at tilmelde betaling af kontingenter til pengeinstitutternes betalingsservice BS (se muligheden for tilmelding i fanen på siden). Betales kontingent ikke via BS, vil der blive pålagt et administrationsgebyr på kr. 50,00 ved næste opkrævning.

Kommer du i restance, pålægges et administrationsgebyr på kr. 100,00 for hver rykker. Såfremt et medlem er i restance med sit kontingent eller rykkergebyr, medfører dette bortfald af medlemsrettigheder, herunder spilleret. Hvis restancen efterfølgende ikke betales, kan konsekvensen blive eksklusion af klubben.

 

 

Udmeldelse og ændring af medlemskategori

Udmeldelse overgang fra aktivt til passivt medlemskab eller fra fuldtid til hverdagsmedlemskab skal ske med 2 måneders varsel til den 1. januar eller til den 1. juli. Bemærk venligst, at udmeldelsen eller overgang til passiv skal være skriftlig og afleveret til eller tilsendt klubkontoret senest inden udgangen af april måned for at være gældende fra og med den efterfølgende 1. juli samme år eller senest inden udgangen af oktober måned for at være gældende fra og med den efterfølgende 1. januar næste år.

Ved udmeldelse eller skift fra aktivt til passivt medlemskab, skal DGU kort og bagskilt afleveres til klubben.

Passiv medlemsskab

Passive medlemmer i Helsingør Golf Club med max. hcp. 36,0 kan spille greenfee max. 5 gange på et år mod at betale greenfee svarende til "Gæst med medlem". Denne ordning er en særlig ordning som er lavet i Helsingør Golf Club med henblik på at give de passive medlemmer mulighed for at fastholde kontakten til klubben. Passive medlemmer kan ikke deltage i klubbens matcher. Bemærk: Denne ordning gælder kun for passive medlemmer i Helsingør Golf Club.

Tilmelding til betalingservice

Det koster klubben både tid og penge at udsende og opkræve kontingent fra medlemmer, der ikke er tilmeldt betalingsservice over PBS!
Derfor venligst tilmeld dig til Betalingsservice. Så bliver dine fremtidige regninger til Helsingør Golf Club betalt til tiden – hverken for tidligt eller for sent. Du slipper for at stå i kø på posthuset eller i banken. Eller for besværet med at taste betalingsoplysningerne i din netbank. Samtidig undgår du kedelige rykkere og gebyrer.
Betalingsservice klarer betalingerne for dig. Det er det nemmeste i verden. Tilmeld dig her– hvor du også kan se reglerne.

Har du problemer med tilmeldingen bedes du kontakte klubkontoret.

Betingelser for leje af skab

Anvendelse af det lejede

Det lejede skal anvendes til opbevaring af golftilbehør og må ikke anvendes til andet formål.

Medlemmets adgang til det lejede følger bagkælderens åbningstider, der bliver løbende orienteret på hjemmesiden.

Fremleje

Medlemmet må ikke fremleje eller bytte sit skab til/med andre, dog med undtagelse af nær­me­­ste fa­mi­lie (ægtefæller/forældre/børn/søskende).

Opsigelse

Medlemmet kan opsige leje af skabet senest den 1. maj og 1. november til fraflytning henholdsvis den 30. juni og 31. december.

Opsigelsen skal være skriftlig.

Såfremt medlemskabet af Helsingør Golf Club opsiges eller medlemmet bliver passivt medlem af Helsingør Golf Club, vil leje af skabet samtidig blive opsagt til fraflytning pr. opsigelsestidspunktet for medlemskabet eller overgangen til passivt medlemskab.

Skabet kan overtages af ægtefælle i tilfælde af skilsmisse/dødsfald, såfremt ægte­fæl­lerne har benyttet skabet i fællesskab.

Helsingør Golf Club kan opsige lejemålet med omgående virkning, såfremt lejen ikke er betalt senest 1 måned efter forfaldsdag.

Fraflytning

Medlemmet skal tilbagelevere skabet til Helsingør Golf Club i ryddelig og rengjort stand.

Såfremt medlemmet ikke har tømt sit skab ved lejemålets udløb eller Helsingør Golf Club har op­sagt lejemålet grundet manglende betaling af lejen, er Helsingør Golf Club med omgående virk­ning berettiget til at rydde dette.

Indholdet af skabet vil ikke blive opbevaret af Helsingør Golf Club og medlemmet kan ikke gøre Helsingør Golf Club erstatningsansvarlig herfor.

Leje

Betaling for leje af skabet vil blive opkrævet med halvdelen den 1. januar og den 1. juli, således at betalingen følger opkrævning af kontingent.

Bestyrelsen fastsætter den til enhver tid gældende skabsleje.

Den årlige leje pr. 1. januar 2010 er fastsat til følgende:

For 80 cm skab

kr. 600,-

El skab

- 1.100,-

Scooterskab

- 2.200,-

Rengøring

Det påhviler medlemmet selv at rengøre skabet.

Det påhviler Helsingør Golf Club at feje/støvsuge gange i bagrummet.

Forsikring m.v.

Helsingør Golf Club er ikke ansvarlig for indholdet i skabene og skal opfordre medlemmet til selv at tegne forsikring for de opbevarede effekter, som befinder sig i skabet og som tilhører med­lemmet.

Helsingør Golf Club og klubbens forsikringer dækker ikke medlemmets opbevarede effekter ved fx over­svøm­melse i forbindelse med skybrud, brand, indbrud i skabet etc.

Museskader

Helsingør Golf Club er ikke ansvarlig for ødelagte bags etc. grundet museskader. Det er medlem­mets eget an­svar at tømme sin bag for frugt, kiks og andet spiseligt.

Vedtaget af bestyrelsen, den 24. april 2009

daendenosv