Vedtægter for Helsingør Golf Club


stk. 1 Formål

Klubbens navn er Helsingør Golf Club og dens hjemsted er Helsingør kommune.

Det er klubbens formål at skabe gode muligheder for, at medlemmerne kan dyrke golf og med udgangspunkt i fællesskabet og det sociale liv i klubben at udbrede kendska­bet til golfsporten. Klubben driver en golfbane og organiserer de dertil hørende idrætslige akti­viteter, således at klubbens medlemmer kan udøve golfspillet under de bedst mulige forhold.

Stk. 2 Unionsmedlemskab

Klubben skal være medlem af Dansk Golf Union.

Stk. 3 Optagelse af medlemmer og venteliste

Klubben optager som ordinære medlemmer såvel amatører som professionelle samt passive medlemmer. Dansk Golf Unions amatørbestemmelser er gældende. Kun personer kan optages som med­lem.

Indmeldelse sker skriftligt til sekretariatet. Bestyrelsen kan periodevis begrænse tilgangen af aktive medlemmer af kapacitetshensyn. I så fald føres tidsprioriterede ventelister. De detail­le­rede regler for ventelister fastsættes af bestyrelsen i et cirkulære, der er tilgængeligt for alle in­te­resserede.

Medlemsbevis skal medbringes på banen.

Bestyrelsen er berettiget til i særlige tilfælde at optage medlemmer udenfor den ordinære ven­te­liste.

Stk. 4 Kontingent indskud mm.

Kontingentet fastsættes af bestyrelsen. Kontingentet reguleres årligt med udviklingen i Nettoprisindekset.

En eventuel kontingentforøgelse med mere end nettoprisindekset fastsættes af generalforsamlingen efter bestyrelsens indstilling.

Kontingentet omfatter føl­gen­de medlemskategorier:

 1. Aktive fuldtidsmedlemmer
 2. Aktive pensionister (kan ikke tilføres nye medlemmer)
 3. Aktive yngre     ( fra 22 år til 24 år )
 4. Aktive ynglinge               ( fra 19 år til 21 år )
 5. Aktive juniorer  ( fra 7 år til 18 år )
 6. Passivt medlemskab
 7. Hverdagsmedlemskab (DGU (Flex) kort)

   

Kontingent og indskud opkræves af klubbens sekretariat, betalingsterminer fastsættes af bestyrelsen.

Kontingenter, skabsleje m.v. betales via PBS. Betalinger, der ikke tilmeldes PBS, pålægges et gebyr på 50 kr.

Medlemmer, der optages i klubben efter den 1. august eller den 1. oktober, betaler henholdsvis 50 % eller 25 % af helårskontingentet for resten af året.

Bestyrelsen fastsætter indskuddet og justerer det løbende, såfremt bestyrelsen vurderer, at medlemssituationen berettiger til det.

Bestyrelsen kan lade indskuddet bortfalde i en nærmere bestemt periode, hvis bestyrelsen vurderer det nødvendigt af hensyn til rekrutteringen af nye medlemmer.

Overgang fra aktiv til passiv medlemskategori skal ske ved skriftlig henvendelse til sekretariatet. Medlemmet afleverer sit DGU-kort og opføres på klubbens passiv liste og kan senere overgå til aktivt medlemskab igen. Når ønsket om igen at overgå til aktivt medlemskab fremsættes, skal dette ske i henhold til de gældende ventelisteregler, jfr. § 3.

Bestyrelsen fastsætter satser for greenfee, skabsleje og lignende.

Passive medlemmer må spille på banen mod betaling af greenfee og i øvrigt efter samme reg­ler som greenfee gæster.

Stk. 5 Restancer og udmeldelse

Såfremt et medlem er i restance med sit kontingent eller rykkergebyr, medfører dette bortfald af medlemsrettigheder, herunder spilleret.

Hvis restancen ikke betales efter 1. rykkers forfaldsdag, kan bestyrelsen ekskludere vedkom­men­de af klubben efter fremsendelse af 2. rykker som både anbefalet og almindeligt brev med varsel om eksklusion af klubben og betalingsfrist på 14 dage.

Restancer pålægges et administrationsgebyr på 100 kr. for hver enkelt rykker.

Eksklusion frigør ikke for betaling af restancen, med mindre bestyrelsen finder rimeligt grundlag for at dispensere herfra. Genoptagelse af et medlemskab kan kun ske med bestyrelsens god­kendelse og da som nyt medlem efter sædvanlig procedure jfr. § 3 og betaling af nyt indskud.

Indskud indgår i klubbens driftsregnskab og kan ikke forlanges tilbagebetalt.

Bestyrelsen kan i særlige tilfælde fravige foranstående bestemmelser.

Udmeldelse og overgang fra aktivt til passivt medlemskab kan kun ske skriftlig til sekretariatet med 2 måneders varsel til hhv. den 1. januar og 1. juli. Ved udmeldelse kan indskud ikke forlan­ges tilbagebetalt.

Tidligere indbetalt andelsbevis udbetales på forlangende og kun i forbindelse med udmel­del­sen.

Stk. 6 Generalforsamling

Klubbens øverste myndighed er generalforsamlingen.

Ordinær generalforsamling afholdes i Helsingør kommune hvert år inden 1. april. Indkaldelse skal ske skriftligt med mindst 14 dages varsel med angivelse af dagsorden.

Indkaldelse ved Nyhedsbrev eller Hjemmeside betragtes som værende skriftlig indkaldelse.

Ved forslag om vedtægtsændringer skal disses ordlyd fremgå af eller bilægges indkaldelsen.

Generalforsamlingen ledes af en af forsamlingen uden for bestyrelsen valgt dirigent.

Stemmeberettigede er kun aktive medlemmer, som ifølge dansk lov er personligt myndige, med hver en stemme. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt på ordinære generalforsamlinger.

Generalforsamlingen afgør alle sager ved simpelt flertal – bortset fra ændring af nærværende vedtægters § 1 – 12, som kræver 2/3 majoritet af de fremmødte stemmer.

For så vidt angår § 13 henvises hertil.

På ethvert stemmeberettiget medlems forlangende skal der afholdes skriftlig afstemning.

Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen bestemmer det, eller når mindst 10 % af de stemmeberettigede medlemmer fremsætter skriftlig begæring herom til bestyrelsen med angivelse af de forslag, der ønskes behandlet.

Der kan stemmes ved fuldmagt på en ekstraordinær generalforsamling.

Den ekstraordinære generalforsamling skal afholdes inden 4 uger efter begæringens mod­tagelse, og indkaldelse skal ske med mindst 8 dages varsel på samme måde som indkaldelse til ordinær generalforsamling.

Over forhandlingerne på generalforsamlingen føres et beslutningsreferat, som underskrives af dirigent og formand.

Stk. 7 Dagsorden

Dagsorden for den ordinære generalforsamling er følgende:

 1. Valg af dirigent
 2. Formandens beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år
 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse
 4. Forelæggelse af budget
 5. Forslag fra bestyrelsen
 6. Forslag fra medlemmerne
 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer
 8. Valg af handicapkomite
 9. Valg af revisor
 10. Eventuelt 

Forslag fra medlemmerne skal, for at kunne behandles på en ordinær generalforsamling, være indgivet skriftligt til bestyrelsen senest den 15. februar. Forslag fra medlemmerne og fra bestyrelsen skal omtales i indkaldelsen til generalforsamlingen.

Stk. 8 Bestyrelsen

Bestyrelsen vælges på generalforsamlingen og skal bestå af 6 medlemmer, som vælges for 2 år ad gangen. Genvalg kan finde sted.

Bestyrelsen konstituerer sig selv med undtagelse af følgende roller, der besættes ved direkte valg på den ordinære generalforsamling:

 1. Formand (lige år)
 2. Næstformand, hon. sekretær (ulige år)

Bestyrelsen fastsætter en forretningsorden, der angiver retningslinjerne for bestyrelsens arbejde, herunder hvordan bestyrelsen konstitueres. Forretningsordenen offentliggøres på klubbens hjemmeside i lighed med beslutningsreferater fra bestyrelsesmøderne.

Valgbar til bestyrelsen er ethvert stemmeberettiget medlem.

I tilfælde af vakance i bestyrelsen supplerer bestyrelsen sig selv indtil næste generalforsam­ling.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af dens medlemmer er til stede.

Stk.9 Valgperiode

Bestyrelsesmedlemmerne vælges særskilt og for en 2-årig periode, idet halvdelen af bestyrelsen er på valg i lige år og den anden halvdel i ulige år således:

 • Formand (lige år)
 • Næstformand, hon. sekretær (ulige år)
 • To bestyrelsesmedlemmer (lige år)
 • To bestyrelsesmedlemmer (ulige år)

Bestyrelsen træffer sine beslutninger ved simpel stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed er for­mandens stemme afgørende. Et medlem har kun én stemme.

Over bestyrelsens forhandlinger føres et beslutningsreferat.

Stk. 10 Bestyrelsens opgaver og ansvar

Bestyrelsen har den daglige ledelse af klubben og træffer med bindende virkning beslutning i klubbens anliggender.

Klubben tegnes af to i forening af følgende tre nævnte: formanden for bestyrelsen, den honorære sekretær eller kassereren. Ved køb og salg af fast ejendom tegnes klubben af hele bestyrelsen.

Bestyrelsen nedsætter til klubbens daglige drift nødvendige udvalg. Bestyrelsen udpeger udvalgsformændene. Bestyrelsen skal godkende udvalgenes øvrige medlemmer.

Bestyrelsen fastsætter udvalgenes opgaver og kompetencer og giver retningslinier for ud­valgsarbejdet.

Bestyrelsen kan ansætte lønnet personale og meddele specialfuldmagter.

Køb og salg af fast ejendom kræver godkendelse af en generalforsamling.

For de af bestyrelsen på klubbens vegne indgåede forpligtelser hæfter alene klubbens formue.

Stk. 11 Regnskabsår

Klubbens regnskabsår løber fra 01/01 til 31/12. Omlægningsperioden løber fra 01/09-2016 til 31/12 2016.

Den reviderede årsrapport offentliggøres på klubbens hjemmeside samt med kopier beroende i sekretariatet.

Stk.12 Golfspillet

Klubben respekterer de af Dansk Golf Union og Danmarks Idræts-Forbund fastlagte betingelser for medlemskab.

Klubben respekterer DGU's regler for DGU- og Nordisk Introduktionskort.

For golfspillet i klubben gælder de af The Royal & Ancient Golf Club of St. Andrews fastsatte regler, samt de af bestyrelsen med Dansk Golf Unions godkendelse fastsatte Lokale Regler.

Fastsættelse af medlemmernes handicap skal ske i henhold til Dansk Golf Unions handi­cap­system, og tildeling af handicapslag i handicapturneringer og -matcher sker i henhold til det af DGU fastsatte slope-system.

Bestyrelsen fastsætter i øvrigt de bestemmelser, som findes nødvendige af hensyn til spillets afvikling og ordenens opretholdelse inden for klubbens område. Overtrædelse af disse be­stemmelser kan af bestyrelsen straffes med karantæne eller i gentagne eller grove tilfælde med udelukkelse (eksklusion) fra klubben. Bestyrelsens afgørelse om eksklusion kan af medlem­met kræves forelagt en generalforsamling. Indbringelse for generalforsamling har dog ikke opsættende virkning.

Afgørelse om karantæne og eksklusion kan medlemmet endvidere kræve indbragt for Dansk Golf Unions Ama­tør- og Ordensudvalg.

Stk. 13 Bestemmelse om klubbens opløsning mm.

Bestemmelse om klubbens opløsning, anlæg af helt ny bane, køb og salg af fast ejendom, samt ændring af nærværende vedtægters § 13 og lignende større dispositioner kan kun vedtages af en generalforsamling. Til vedtagelse kræves, at mindst halvdelen af klubbens stem­meberettigede medlemmer er til stede/repræsenteret, og at beslutningen vedtages med ma­joritet på 2/3 af de afgivne stemmer.

Er der ikke fremmødt/repræsenteret et tilstrækkeligt antal medlemmer, men 2/3 har stemt for for­slaget, indkaldes på vanlig måde en ny generalforsamling til afholdelse senest 3 uger efter, på hvilken beslutning kan tages med ovennævnte stemmeflerhed uden hensyn til de mødendes antal. På denne sidste generalforsamling kan mødes og stemmes ved skriftlig fuldmagt.

I tilfælde af klubbens opløsning skal generalforsamlingen samtidig bestemme, hvem eller hvad klubbens formue, efter at alle forpligtelser er dækkede, skal tilfalde eller anvendes til.

Eventuel overskydende formue ved afviklingen tilfalder et almennyttigt formål. Formuen kan al­drig tilfalde medlemmerne.

Således vedtaget på den ordinære generalforsamling den 18. april 2007, den 16. april 2008, den 21. april 2010, den 16. november 2016 og 28. marts 2017.

Signeret:     

          Søren Kirchhoff Bruhn                        Preben Kristiansen

          Heidi Carlsen                         Luigi Zabeo                        Børge Madsen

Download som pdf fil    

daendenosv